wedstrijdreglement

Filmfestival Grenspark Groot Saeftinghe 2019 – reglement

NATUURPUNT WAASLAND organiseert, met ondersteuning van de VAC en de beide filmclubs in Beveren (m.n. de VTB-cultuur videoclub Beveren en de Beverse Filmclub), een filmfestival Grenspark Groot Saeftinghe.
Dit festival is gericht op Natuur- en Streekgebonden films over het nieuw Grenspark, Nederland – België.
Het filmfestival heeft plaats in de schouwburg Ermenrike Tuinwijkstraat 66 te Kieldrecht op zondag 10 maart 2019.

Art. 1 –  Voorwaarden tot deelname:

 1. • Mogen deelnemen:
  a) Alle recente natuurfilms opgenomen in de BENELUX.
  b) Alle films met streekgebonden onderwerp van het grenspark.
 2. • Worden uitgesloten:
  a) Alle andere films
  b) Alle films in commerciële opdracht gemaakt
  c) Alle films waarvan de inhoud strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde
• Elke cineast mag gratis deelnemen aan de wedstrijd. Hij moet niet ingeschreven zijn bij een federatie of een club.
Inschrijven kan vanaf 1 november 2018 tot 15 februari 2019. De inschrijvingen kunnen gebeuren via de website van  VAC .
• De filmmakers zijn verantwoordelijk voor het in orde zijn met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld. Tevens moeten alle regels betreffende de privacywetgeving nageleefd te worden. De maker van de film blijft hiervoor aansprakelijk
• Elke ingeschreven film wordt opgenomen/gekopieerd in de videotheek van VAC en Natuurpunt. Indien een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.
• Het gebruik van gekopieerde beelden, die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.
• Vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.
Het bestuur van VAC en het bestuur van Natuurpunt heeft het recht om bepaalde films uit te sluiten.

Art. 2 –  Technische eisen:

De film mag de maximum duur van 30 minuten niet overschrijden.
Toegelaten media: USB-stick of film ingestuurd via internet ( bv met WeTransfer of Tranfer XL)
Opgelet: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur ( gangbare codec gebruiken – geen 4 K).
Elke USB-stick mag slechts één film bevatten, beginnende met een korte zwarte aanloopstrook van minimum 5 seconden.

Art. 3 –  Projectie wedstrijd:

• De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing van de wedstrijd. Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.
• De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond. Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.
• De films moeten minstens dertig minuten vóór het voorziene projectieblok worden binnengeleverd.
• Bij de beoordeling is de beslissing van de jury is onherroepelijk. De jury geeft, indien van toepassing, haar advies voor eventuele speciale prijzen.
• De films kunnen direct na de wedstrijd terug meegenomen worden, behalve de films die in de videotheek worden opgenomen.

Art. 4 –  Prijsuitreiking en viering van de laureaatfilms

Na de projectie van de verschillende films zal de jury zich beraden en een uitslag bekendmaken.
Hierbij zal speciale aandacht besteed worden aan:
     • de wijze van uitwerking van het onderwerp van de film
     • de wijze van het in beeld brengen van het onderwerp van de film
     • de kracht van de fotografie in het verhaal
     • het gebruik van geluid als toegevoegde waarde in de film

Art. 5 –  Organisatie:

De praktische organisatie wordt gerealiseerd door VAC. Zij zorgt voor de volledige projectie evenals de opvang van de deelnemers en de bezoekers tussen de films aan de bar.
Iedereen mag de films komen bekijken. De inkom is gratis.

Art. 6 –  Algemene regels

Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien zijn in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.
Dit reglement is enkel geldig voor het natuurfilmfestival van 2019.

Het VAC-bestuur.