Wedstrijdreglement filmfestival 2017

VAC    Wedstrijdreglement  2017

Art. 1  Voorwaarden tot deelname

Mogen deelnemen: alle films van leden van VAC die niet op een voorgaand festival van VAC werden vertoond, die voldoen aan de technische vereisten tot inschrijving en die de maximum duur van 30 minuten niet overschrijden.

De inschrijving gebeurt voor dit festival individueel. Er kunnen maximum twee films per cineast worden ingeschreven.

Worden uitgesloten:

  • alle films met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde
  • (opdracht)films tegen betaling

Het gebruik van beelden, gekopieerd van zaken die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.

Eventuele vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.

Het bestuur van VAC heeft het recht, om uitzonderlijke redenen, bepaalde films uit te sluiten.

Art.2 Organisatie

Het festival gaat door op 22 en 23 april 2017 in de schouwburg Ermenrike te Kieldrecht. Het festival behelst zowel ‘non-fictie’ als ‘fictie’.

Tot de ‘non-fictie’ behoren films waar acteren en spel geen noemenswaardige rol spelen en waar de inhoud een vooral informatieve of culturele waarde heeft.

‘Fictie’ behelst films waar acteren en spel de voornaamste rol hebben, waar de inhoud een verhaal betreft en waar geen speciale informatieve of culturele waarde aan verbonden is.

Het bestuur van VAC behoudt zich het recht voor om bepaalde films te verwijzen naar een andere categorie.

Art. 3  Inschrijving

Inschrijvingen kunnen vanaf 1 januari 2017 en de uiterste inschrijvingsdatum is 15 maart 2017.

Belangrijk: In geval de inschrijvingen de maximum projectietijd hebben bereikt vóór het einde van de inschrijvingsperiode worden de inschrijvingen op dat ogenblik gestopt.

De inschrijvingen moeten gebeuren via het inschrijvingsformulier op de website. Andere vormen van inschrijvingen kunnen niet worden aanvaard.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet ingeschreven. De afzender zal daarvan een bericht krijgen via zijn emailadres.

Bij de inschrijving dient een korte inhoud van maximum 120 karakters ingevuld te worden op het inschrijvingsformulier invullen. Op basis van deze inhoud kan het bestuur bijkomende inlichtingen opvragen over de film vooraleer de inschrijving te aanvaarden. Zij kan de film eventueel opvragen ter voorvisie.

De filmmakers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inregelstelling met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld.

Elke ingeschreven film wordt  opgenomen (gekopieerd) in de videotheek van VAC. Indien een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Technische vereisten tot inschrijving:

Toegelaten media zijn: ENKEL USB-stick

GEEN miniDV-cassette, GEEN DVD of Blu-Ray en GEEN geheugenkaarten

Opgelet: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om er voor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur (gangbare codec gebruiken).

Elke USB-stick mag slechts één film bevatten en heeft aan het begin een zwarte strook van 5 tot maximum 10 seconden.

Art. 4  Projectie en gala

De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing.

Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.

Het is ten zeerste wenselijk dat de filmmaker op zijn minst bij de projectie van zijn eigen film aanwezig is. Het is niet verboden ook bij de andere projecties aanwezig te zijn.

De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond.  Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.

De films moeten minstens dertig minuten vóór het voorziene projectieblok (zie programmatie) worden binnen geleverd.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

De einduitslag en de eventuele prijzen worden bekend gemaakt en overhandigd op een gala die na het festival georganiseerd wordt. Filmmakers die niet op de gala aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen. Deze blijven dan eigendom van VAC.

De films blijven na de wedstrijd tijdelijk in het bezit van VAC en kunnen tijdens de gala terug opgehaald worden. Films die vóór de gala terug geëist worden kunnen geen prijzen krijgen.

Er wordt één laureaatsprijs voor fictie en één voor non-fictie bepaald door de jury.

De jury geeft, indien van toepassing, haar advies voor eventuele speciale prijzen.

Deelnemers van wie een film op de gala zal worden vertoond zullen hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht zonder evenwel de juiste uitslag van de film bekend te maken.

Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien worden in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.

Dit reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van VAC van 28 november 2016 en is enkel geldig voor het festival van 2017.