Wedstrijdreglement

Op de weekends van 5 en 6 november 2022 en 12 en 13 november 2022 organiseert de VAC, onder auspiciën van de BFC, haar jaarlijks filmfestival.
Dit filmfestival gaat door in de schouwburg OC Ermenrike  Tuinwijkstraat 66 te 9120 Kieldrecht.
Art. 1 Voorwaarden tot deelname:
De wedstrijd richt zicht tot alle leden van VAC. Alle films die niet op een voorgaande wedstrijd van VAC werden vertoond en die voldoen aan de technische vereisten mogen deelnemen.
Worden uitgesloten: alle films met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.
Het gebruik van gekopieerde beelden, die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.
Eventuele vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.
Beperkingen:
Per deelnemer kunnen maximaal 2 films ingeschreven worden.
De maximum duur van een film is 30 minuten.
Deze beperkingen zijn van toepassing op alle nieuwe ingeschreven films.
Alle ingeschreven films op de filmfestivals ingericht door de VAC die t.g.v. van CORONA niet hebben kunnen doorgaan, worden, mits akkoord van de filmmaker, opgenomen in het filmfestival 2022. De filmmakers zullen in juni 2022 aangeschreven worden door de VAC om hun akkoord te krijgen.  Voor de in de afgelaste festivals ingeschreven films gelden de 2 hierboven vermelde beperkingen (aantal films per deelnemer en maximale duur per film) niet.
Het bestuur van VAC heeft het recht om bepaalde films uit te sluiten.
Art.2 Organisatie:
De wedstrijd gaat door op 5 en 6 november 2022 en 12 en 13 november 2022. De wedstrijd wordt ingericht voor zowel ‘non-fictie’ als ‘fictie’.
Art. 3 Inschrijvingen:
De uiterste inschrijvingsdatum is 10 oktober 2022. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website van VAC vanaf medio juni 2022.
De filmmakers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inregelstelling met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld. Eveneens zijn zij verantwoordelijk voor het correct naleven van de wet op de privacy in hun filmproductie.
Elke ingeschreven film wordt opgenomen/gekopieerd in de videotheek van VAC.  Als een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.
Technische vereisten tot inschrijving:
Toegelaten media: ENKEL films ingestuurd via internet ( bv met WeTransfer of Transfer XL ) met duidelijke vermelding van uw e-mailadres en de naam van de film.
Opgelet: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om ervoor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur (gangbare codec gebruiken). Dus geen 4K.
Art. 4 Projectie wedstrijd:
De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing van de wedstrijd. Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.
Het is meer dan wenselijk dat de filmmaker bij de projectie van zijn eigen film aanwezig is.
De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond.  Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.
Er wordt één laureaatsprijs voor fictie en één laureaatsprijs voor non-fictie bepaald door de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
Naast de algemene prijzen zijn er 5speciale prijzen voorzien.
Een prijs voor de Fotografie
Een prijs voor de Originaliteit
Een prijs voor de Continuïteit van het beeld en het geluid
Een prijs voor het Verhaal
Een speciale prijs voor de film die het beste de Corona-pandemie of de gevolgen ervan in beeld brengt.
De jury geeft haar advies voor de speciale prijzen.
Art. 5 Prijsuitreiking:
Na de wedstrijd zal er een prijsuitreiking ingericht worden.
De einduitslag en de speciale prijzen worden daar bekend gemaakt en overhandigd. Filmmakers die niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen. Deze blijven dan eigendom van VAC.
Art. 6 Slotbepalingen:
Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien zijn in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.
Dit reglement werd goedgekeurd op de VAC-bestuursvergadering is geldig voor de wedstrijd van 2022.
Het VAC-bestuur.