Wedstrijdreglement 2019

Filmfestival 2019

Op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 organiseert de VAC onder auspiciën van de BFC haar jaarlijks filmfestival.

Dit Filmfestival gaat door in de schouwburg OC Ermenrike  tuinwijkstraat 66 te 9120 Kieldrecht.

Art. 1  Voorwaarden tot deelname:

De wedstrijd richt zicht tot alle leden van VAC. Alle films die niet op een voorgaande wedstrijd van VAC werden vertoond, die voldoen aan de technische vereisten en die de maximum duur van 30 minuten niet overschrijden mogen deelnemen.

Er kunnen maximum twee films per cineast worden ingeschreven.

Worden uitgesloten:    alle films met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.

Het gebruik van gekopieerde beelden, die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.

Eventuele vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.

Het bestuur van VAC heeft het recht om bepaalde films uit te sluiten.

Art.2  Organisatie:

De wedstrijd gaat door op zaterdag  13 en zondag  14  april 2019. Bij voldoende inschrijvingen zal de speelduur verlengd worden. De wedstrijd wordt ingericht voor zowel ‘ non-fictie ’ als ‘ fictie ’.

Art. 3  Inschrijvingen:

Inschrijven kan vanaf  1 januari  2019 en de uiterste inschrijvingsdatum is 15 maart 2019. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website van VAC.

De filmmakers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inregelstelling met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het correct naleven van de wet op de privacy in hun filmproductie.

Elke ingeschreven film wordt  opgenomen/gekopieerd in de videotheek van VAC. Indien een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Technische vereisten tot inschrijving:

Toegelaten media:    ENKEL USB-stick, SD-geheugenkaart of film ingestuurd via internet ( bv met WeTransfer ) e-mail adres vermelden

Dus GEEN mini-DV-cassette, GEEN DVD en GEEN Blu-Ray.

Opgelet:  het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om er voor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur ( gangbare codec gebruiken ). Dus geen 4K.

Elke USB-stick of SD-geheugenkaart mag slechts de film(s) voor het festival bevatten met een korte zwarte aanloopstrook van maximum  5 seconden en met duidelijk vermelding van de auteur op de USB-stick of SD-geheugenkaart.

Art. 4  Projectie wedstrijd:

De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing van de wedstrijd. Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.

Het is meer dan wenselijk dat de filmmaker bij de projectie van zijn eigen film aanwezig is. Het is zelfs niet verboden ook bij de andere projecties aanwezig te zijn.

De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond.  Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.

De films moeten minstens dertig minuten vóór het voorziene projectieblok ( zie programmatie ) worden binnengeleverd.

Er wordt één laureaatsprijs voor fictie en één laureaatsprijs voor non-fictie bepaald door de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk. De jury geeft, indien van toepassing, haar advies voor eventuele speciale prijzen.

De films kunnen direct na de wedstrijd meegenomen worden, behalve de films die in de videotheek worden opgenomen.

Art. 5  Projectie Gala:

Na de wedstrijd zal er een Gala ingericht worden. De einduitslag en de eventuele prijzen worden daar bekend gemaakt en overhandigd. Filmmakers die niet op de Gala aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen. Deze blijven dan eigendom van VAC. Sommige filmmakers zullen gevraagd worden om hun film opnieuw mee te brengen en worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zonder evenwel de juiste uitslag van de film bekend te maken.

Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien zijn in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.

 

Dit reglement werd goedgekeurd op de VAC-bestuursvergadering van 7 augustus 2018 en is enkel geldig voor de wedstrijd van 2019.

 

Het VAC-bestuur.