Wedstrijdreglement 2018

VAC – Filmwedstrijd-reglement 2018

Art. 1  Voorwaarden tot deelname:

Mogen deelnemen:   alle films van VAC-leden die niet op een voorgaande wedstrijd van VAC werden vertoond, die voldoen aan de technische vereisten en die de maximum duur van 30 minuten niet overschrijden. De film dient in de clubwedstrijd minimum Zilver of  70 % behaald hebben.

Er kunnen maximum twee films per cineast worden ingeschreven.

Worden uitgesloten:    alle films met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde

Het gebruik van gekopieerde beelden, die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.

Eventuele vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.

Het bestuur van VAC heeft het recht om bepaalde films uit te sluiten.

Art.2  Organisatie:

De wedstrijd gaat door op zaterdag  14 en zondag  15  april 2018. De wedstrijd wordt ingericht voor zowel ‘ non-fictie ’ als ‘ fictie ’.

Art. 3  Inschrijvingen:

Inschrijven kan vanaf  1 januari 2018 en de uiterste inschrijvingsdatum is 15 maart 2018. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website van VAC.

De filmmakers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inregelstelling met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld.

Elke ingeschreven film wordt  opgenomen/gekopieerd in de videotheek van VAC. Indien een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Technische vereisten tot inschrijving:

Toegelaten media:     ENKEL USB-stick, SD-geheugenkaart of film ingestuurd via internet ( bv met WeTransfer )

Dus GEEN mini-DV-cassette, GEEN DVD en GEEN Blu-Ray.

Opgelet:  het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om er voor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur ( gangbare codec gebruiken ).

Elke USB-stick mag slechts één film bevatten met een korte zwarte aanloopstrook van maximum  5 seconden.

Art. 4  Projectie wedstrijd:

De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing van de wedstrijd. Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.

Het is meer dan wenselijk dat de filmmaker bij de projectie van zijn eigen film aanwezig is. Het is zelfs niet verboden Ook bij de projecties van films van anderen wordt de aanwezigheid van elke cineast  en sympathisant aangeraden.

De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond.  Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.

De films moeten minstens dertig minuten vóór het voorziene projectieblok ( zie programmatie ) worden binnengeleverd.

Er wordt één laureaatsprijs voor fictie en één laureaatsprijs voor non-fictie bepaald door de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk. De jury geeft, indien van toepassing, haar advies voor eventuele speciale prijzen.

De films kunnen direct na de wedstrijd meegenomen worden, behalve de films die in de videotheek worden opgenomen.

Art. 5  Projectie Gala:

Enige tijd na de wedstrijd zal er een Gala ingericht worden. De einduitslag en de eventuele prijzen worden daar bekend gemaakt en overhandigd. Filmmakers die niet op de Gala aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen. Deze blijven dan eigendom van VAC. Sommige filmmakers zullen gevraagd worden om hun film opnieuw mee te brengen en worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zonder evenwel de juiste uitslag van de film bekend te maken.

Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien zijn in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.

Dit reglement werd goedgekeurd op de VAC-bestuursvergadering van 19 december 2017 en is enkel geldig voor het festival van 2018.

 

Het VAC-bestuur.