toelichting bij Grenspark Groot-Saeftinghe

Grenspark in ontwikkeling

In de grensregio nabij het Verdronken Land van Saeftinghe is een Grenspark in de maak. Vanwege een aantal ingrijpende natuurinrichtingsprojecten, waaronder de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder en de aanleg van compensatiegebieden voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven, ontstaat in deze Vlaams-Nederlandse uithoek een 4700 ha groot natuurgebied.
Via het 3-jaar durende Europese Interreg-project “Grenspark Groot-Saeftinghe” werd een ruime bevraging georganiseerd en de eerste stenen gelegd voor de realisatie van een grensoverschrijdende organisatie die zich met het reilen en zeilen van het park zal gaan bezig houden. De 8 partners van het Interreg-project zijn immers van mening dat een grenspark van de toekomst enkel succesvol kan zijn als natuurbeheer, natuurbeleving en waardecreatie in de regio elkaar omarmen.
De filosofie van de partners is dan ook dat dit enkel kan door samen mét de grensregio het park te bouwen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking.

De identiteit van het Groot Saeftinghe

In het kader van het Interreg-project werd door de partners opdracht gegeven aan een gespecialiseerd studiebureau om aan de hand van een bevraging van de streek (zogenaamde “streekholders”) een analyse te maken van wat de streek uniek maakt. Uit de analyse bleek het unieke van de streek gekenmerkt te worden door de drie-eenheid (getijde)natuur (Westerschelde), industrie (haven) en landbouw (polder). Nergens anders is dit samengaan zo sterk aanwezig in het landschap als hier. Het bureau formuleerde dit als volgt:
“Groot-Saeftinghe is een grensgebied zoals het zou moeten zijn; noch het één, noch het ander. De grens is hier niet scherp gesneden, maar vloeit door het landschap, zowel fysiek als mentaal. Hoewel het verleden voelbaar is, wordt er nadrukkelijk geleefd in het heden. Want leven met de littekens uit het verleden kenmerkt ook het karakter van de streek. Voor mooimakerij is hier weinig tijd of interesse. Dan wordt liever het leven gevierd.
Hoe ver het oog ook reikt, alles wat je ziet is met mensenhanden gemaakt; de polders en boerderijen, de dijken en de sloten, de dorpen, de linies en vestingen, de industrie en zelfs de natuur. En als je zo door het landschap wandelt, voelt dit alles ongewoon natuurlijk aan. Er is als het ware een drie-eenheid ontstaan zoals je die zelden treft; alles onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De tijd heeft niet stilgestaan, maar had hier ook geen haast. De grootste veranderingen zijn hier zichtbaar, op gepaste afstand en dat geeft een zekere rust. Om te genieten van de vogels, de kreken, de gewassen en de traag voorbijtrekkende schepen. Met in de ene hand de toekomst en in de andere hand een pintje…”
Film- (en foto) festival Grenspark Saeftinghe
Het is deze unieke identiteit, deze drie-eenheid die het thema zal vormen voor het film- en foto festival Grenspark Saeftinghe. In het kader van de ontwikkeling van het Grenspark en het lopende Interreg-project zijn er allerhande initiatieven aan het lopen die mogelijk interessant zijn om in beeld te brengen via film en/of foto.
Hieronder wordt een niet limitatief overzicht gegeven van lopende initiatieven / projecten:
 • Zomerkamp Beveren (21 tot en met 23 augustus met als thema “Havenland, boordevol avontuur) in  Jeugdcentrum van Prosperdorp
 • Vangen en zenderen Bruine kiekendief, monitoring vogelpopulatie
 • Het verloop van de Bruine kiekendief-vriendelijke teelten (zaaien, oogst, verwerking,malen met de windmolen)
 • Streekholderbijeenkomsten (mensen met een hart & engagement voor de streek)
 • Agrarisch natuurbeheer vb: schapenbegrazing, koeienbegrazingIn kader van project: plaatsing schapenrasters, veeroosters
 • Aanleg poelen Rugstreeppad en kasten voor de vleermuizen.
 • Saeftingher pré-salé vlees
 • Ontwikkeling vispassage Sigmadijk Prosperpolder
 • Zilte teelten (Mariahoeve)
 • Slibruiming Grote geule
 • Rondreizende tiny guesthouses die bij verschillende gastheren worden geplaatst
 • Streekproducten
 • Werfwerken ontpoldering Hedwige, infokeet Hedwige-Prosperproject
 • Excursies van Groot Saeftinghe (Ganzondag, Zeeuws landschap)
 • Ontwikkeling en plaatsing uitkijktoren ter hoogte van de Infokeet
 • Nieuwe radartoren op het einde van de Zoetenberm (uitkijktoren)
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijke onderwerpen of concrete contactinformatie kan je steeds terecht bij onze Grenspark-coördinatoren:
 • Pieter Jan Meire (coördinator Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe via EGTS Linieland van Waas en Hulst): pieterjan.meire@egtslinieland.eu – tel.: +32 479 90 24 55
 • Richard Rozemeijer (Projectleider Hedwigepolder & Grenspark Groot-Saeftinghe via Provincie Zeeland): rj.rozemeijer@zeeland.nl – tel.: +31 6 52 40 14 09