filmfestival 2020 – wedstrijdreglement

Filmfestival 2020

Op zaterdag 28 en zondag 29 november 2020 organiseert de VAC onder auspiciën van de BFC haar jaarlijks filmfestival.

Dit Filmfestival gaat door in de schouwburg OC Ermenrike  Tuinwijkstraat 66 te 9120 Kieldrecht.

Art. 1 Voorwaarden tot deelname:

De wedstrijd richt zicht tot alle leden van VAC. Alle films die niet op een voorgaande wedstrijd van VAC werden vertoond en die voldoen aan de technische vereisten mogen deelnemen.

Er kunnen maximum twee films per cineast worden ingeschreven.

Worden uitgesloten: alle films met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.

Het gebruik van gekopieerde beelden, die niet onder het auteursrecht van de filmmaker zelf vallen, moet expliciet vermeld worden in de generiek.

Eventuele vroegere uitslagen of prijzen die door de film behaald werden mogen niet op de film worden vermeld.

Het bestuur van VAC heeft het recht om bepaalde films uit te sluiten.

Art.2 Organisatie:

De wedstrijd gaat door op zaterdag 28 en zondag 29 november 2020. De wedstrijd wordt ingericht voor zowel ‘non-fictie’ als ‘fictie’.

Art. 3 Inschrijvingen:

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 oktober 2020. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website van VAC.

De filmmakers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inregelstelling met de auteursrechten zowel qua klank als qua beeld. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het correct naleven van de wet op de privacy in hun filmproductie.

Elke ingeschreven film wordt opgenomen/gekopieerd in de videotheek van VAC. Indien een film niet mag opgenomen worden in de videotheek dan dient dit expliciet te worden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Zoals onder artikel 4 ( zie verder ) gespecifieerd geven de deelnemers toestemming dat hun film gestreamd wordt indien de wedstrijd ook virtueel doorgaat.

Technische vereisten tot inschrijving:

Toegelaten media: ENKEL films ingestuurd via internet ( bv met WeTransfer of Transfer XL ) met duidelijke vermelding van uw e-mailadres en de naam van de film.

Opgelet: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om ervoor te zorgen dat de film afspeelbaar is op onze apparatuur (gangbare codec gebruiken). Dus geen 4K.

Art. 4 Projectie wedstrijd:

De filmmaker wordt vooraf op de hoogte gebracht van het programma en de timing van de wedstrijd. Het bestuur kan in geval van overmacht afwijken van de voorziene timing.

Het is meer dan wenselijk dat de filmmaker bij de projectie van zijn eigen film aanwezig is.

Als de corona-pandemie te veel beperkingen oplegt om op een vlotte wijze de projecties te kunnen doorvoeren, en/of voor het publiek de wedstrijd te kunnen bijwonen dan wordt de mogelijkheid weerhouden om op een privé internetkanaal de ganse wedstrijd te streamen zodat elk lid de wedstrijd kan volgen.  De deelnemers aan de wedstrijd geven door het aanvaarden van het wedstrijdreglement hiervoor hun toestemming

De filmmaker kan geen eisen stellen in verband met het tijdstip waarop zijn/haar film zal worden vertoond.  Speciale aanvragen in dit verband mogen bij het bestuur vooraf worden ingediend maar zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar. Het bestuur zal de maker inlichten over het antwoord op zijn/haar vraag.

Er wordt één laureaatsprijs voor fictie en één laureaatsprijs voor non-fictie bepaald door de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

Naast de algemene prijzen zijn er 4 speciale prijzen voorzien.

  • Een prijs voor de Fotografie
  • Een prijs voor de Originaliteit
  • Een prijs voor de Continuïteit van het beeld en het geluid
  • Een prijs voor het Verhaal

Tevens is er nog een speciale prijs voor de film die het beste de Corona-pandemie of de gevolgen ervan in beeld brengt

De jury geeft haar advies voor de speciale prijzen.

Art. 5 Prijsuitreiking:

Na de wedstrijd zal er een prijsuitreiking ingericht worden.

De einduitslag en de speciale prijzen worden daar bekend gemaakt en overhandigd. Filmmakers die niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen. Deze blijven dan eigendom van VAC.

Art. 6 Slotbepalingen:

Alle problemen of discussiepunten die niet voorzien zijn in dit reglement worden door het bestuur van VAC naar best vermogen opgelost. De beslissingen die hieruit voortvloeien zijn niet aanvechtbaar.

Dit reglement werd goedgekeurd op de VAC-bestuursvergadering van 5/11/2019 en de bestuursvergadering van 7/7/2020 en is enkel geldig voor de wedstrijd van 2020.

 

Het VAC-bestuur.